Privacyverklaring

Abcouwer Bruids-en Galakleding, gevestigd aan Achterste Erm 5 7843 TB  Erm, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Achterste Erm 5

7843 TB  ERM

0591 564066

www.bruidsengalakleding.nl

Dorine Abcouwer is Functionaris Gegevensbescherming van Abcouwer Bruids-en Galakleding. Zij is te bereiken via info@bruidsengalakleding.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: Abcouwer Bruids-en Galakleding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor-en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bruidsengalakleding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Abcouwer Bruids-en Galakleding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • afhandelen van uw betaling
  • te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming: Abcouwer Bruids-en Galakleding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Abcouwer Bruids-en Galakleding. tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Abcouwer Bruids-en Galakleding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën ) van persoongegegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Persoonsgegevens 12 maanden Vervolg afspraak maken
Adresgegevens 12 maanden Vragen geen borg
Telefoonnummer 12 maanden Vervolg afspraak maken

Delen van persoonsgegevens met derden: Abcouwer Bruids-en Galakleding verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met uw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken: Abcouwer Bruids-en Galakleding gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerken van uw persoonsgegevens door Abcouwer Bruids-en Galakleding en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens doe wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensovervraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw van is toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bruidsengalakleding.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen zij u een kopie uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak ub deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Abcouwer Bruids-en Galakleding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Abcouwer Bruids-en Galakleding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@bruidsengalakleding.nl